Guangzhou

From Chinese Watch Wiki

Guangzhou is a brand of the Guangzhou Five Goat Watch Company .